Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z serwisu www.neobiznes.pl, którego właścicielem jest spółka Neobiznes Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 49a, KRS 0000731289, NIP 8943128947, REGON 38021159600000

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

 • Użytkownik - oznacza podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, korzystający za pośrednictwem sieci Internet z serwisu www.neobiznes.pl w celu udostepnienia informacji o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

 • Reprezentant – osoba fizyczna właściwie uprawniona do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika.

 • Osoba trzecia – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający za pośrednictwem sieci Internet z serwisu www.neobiznes.pl w szczególności w celu uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców,

 • Neobiznes - oznacza spółkę Neobiznes Sp. z o.o. o której mowa w § 1.

 • Baza Danych – oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorców oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody Neobiznes, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Neobiznes (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994r. i ustawy „o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001 r.

 • Serwis – oznacza stronę internetową działającą pod adresem www.neobiznes.pl, umożliwiającą udostępnianie przez Użytkowników informacji o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz zawierającą wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców;

 • Cookies – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 

II. Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik akceptuje, iż korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza również, iż jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość niniejszego oświadczenia.

 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a mając na uwadze powyższe Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania ww. treści.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji go identyfikujących, a w przypadku zmiany tych danych, do ich niezwłocznej aktualizacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji.

 5. Użytkownik akceptuje, iż korzystając z serwisu wyraża zgodę dla Neobiznes oraz jej partnerów handlowych, którym Neobiznes przekazuje na podstawie niniejszej zgody dane podane w procesie rejestracji, na oferowanie towarów lub usług w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych na podane adresy email, jak również na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 6. W przypadku, gdyby informacje udostępnione przez Użytkownika, inne niż dane Reprezentanta, stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów handlowych Neobiznes jak również na ich przekazanie, w tym również odpłatne na rzecz partnerów handlowych Neobiznes w celach marketingowych. Jednocześnie Neobiznes informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

 7. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w stosunku do Neobiznes lub jej partnerów handlowych jakichkolwiek roszczeń z tytułu kierowanych do niego przez Neobiznes lub jej partnerów handlowych informacji handlowych lub ofert w jakiejkolwiek postaci, w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, o której mowa w ust. 5 i 6 powyżej.

 8. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego rozwiązania umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

III. Prawa i obowiązki Neobiznes

 1. Neobiznes zapewnia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z serwisu w celu udostepnienia informacji o prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

 2. Neobiznes oświadcza, iż dane Reprezentanta Użytkownika będą przetwarzane przez Neobiznes jako ich administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług własnych w tym w szczególności weryfikacji uprawnień do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika. Dane te nie będą widoczne dla osób trzecich korzystających z serwisu oraz innych użytkowników, a podanie tych danych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy przez Użytkownika. Neobiznes oświadcza, iż dane Reprezentanta będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.). Reprezentant ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. Neobiznes nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek straty związane z korzystaniem z serwisu , w tym w szczególności wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, zamieszczonych na stronach serwisu. Neobiznes nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z serwisu wykorzystują treści zawarte w serwisie.

 4. Neobiznes nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika lub osoby trzecie z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury. Neobiznes ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ w dowolnym czasie, bez powiadamiania o tym Użytkownika.

 5. Neobiznes nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów handlowych Neobiznes, w szczególności za kierowane do Użytkownika informacje handlowe i ich treść, oferty dotyczące nabycia towarów lub usług w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych. Neobiznes nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów handlowych Neobiznes polegające również na używaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Neobiznes wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność jej partnerów handlowych za szkody poniesione przez Użytkowników i osoby trzecie oraz utracone przez nich korzyści. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Neobiznes wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność jej partnerów handlowych, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Neobiznes nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika lub osoby trzecie w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies”.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta po wprowadzeniu danych Użytkownika w zamieszczonym w serwisie formularzu zgłoszeniowym, w momencie złożenia przez Reprezentanta Użytkownika oświadczenia o znajomości oraz akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody dla Neobiznes Sp. z o.o. oraz jej partnerów handlowych, którym Neobiznes sp. z o.o. przekazuje na podstawie niniejszej zgody dane podane w procesie rejestracji, na oferowanie towarów lub usług w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych na podane adresy email, jak również na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego oraz z chwilą użycia umieszczonego w serwisie przycisku „dodaj firmę”.

 2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie w formie przewidzianej w punkcie V ust. 1 Regulaminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Neobiznes może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Neobiznes w ramach Serwisu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: kontakt@neobiznes.pl.

 2. Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz zawierać:

  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację,

  2. zarzuty Użytkownika,

  3. uzasadnienie reklamacji Użytkownika,

  4. ewentualnie proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 4. Neobiznes dołoży wszelkich starań, aby Reklamacja została rozpatrzona nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Neobiznes, wskazując, czy ją uznaje czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw.

 5. Neobiznes zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://neobiznes.pl/ lub w siedzibie Neobiznes.

 2. Neobiznes może w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.