Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z serwisu www.neobiznes.pl, którego właścicielem jest spółka Imedion OÜ z siedzibą w Estonii, Narva mnt 150, Tallinn 13619, Reg No 16035710 

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

 • Użytkownik - oznacza podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, korzystający za pośrednictwem sieci Internet z serwisu www.neobiznes.pl w celu udostępnienia informacji o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 

 • Reprezentant – osoba fizyczna właściwie uprawniona do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika.

 • Osoba trzecia – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający za pośrednictwem sieci Internet z serwisu www.neobiznes.pl w szczególności w celu uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców,

 • Imedion - oznacza spółkę Imedion OÜ o której mowa w § 1.

 • Baza Danych – oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorców oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody Imedion, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Imedion (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. i ustawy „o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001 r.

 • Serwis – oznacza stronę internetową działającą pod adresem www.neobiznes.pl, umożliwiającą udostępnianie przez Użytkowników informacji o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz zawierającą wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców;

 • Cookies – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 

II. Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik akceptuje, iż korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

 2. Ramy prawne przetwarzania przez Imedion osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach: 

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.

 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza również, iż jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość niniejszego oświadczenia.

 4. Serwis neobiznes.pl nie prowadzi sprzedaży produktów lub usług prezentowanych w Serwisie, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o danych firm widniejących w katalogu

 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a mając na uwadze powyższe Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania ww. treści.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji go identyfikujących, a w przypadku zmiany tych danych, do ich niezwłocznej aktualizacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji.

 7. Użytkownik akceptuje, iż korzystając z serwisu wyraża zgodę dla Imedion oraz jej partnerów handlowych, którym Imedion przekazuje na podstawie niniejszej zgody dane podane w procesie rejestracji, na oferowanie towarów lub usług w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych na podane adresy email, jak również na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 8. W przypadku, gdyby informacje udostępnione przez Użytkownika, inne niż dane Reprezentanta, stanowiły dane osobowe w rozumieniu RODO Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów handlowych Imedion jak również na ich przekazanie, w tym również odpłatne na rzecz partnerów handlowych Imedion w celach marketingowych. Jednocześnie Imedion informuje, że zgodnie z RODO podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

 9. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w stosunku do Imedion lub jej partnerów handlowych jakichkolwiek roszczeń z tytułu kierowanych do niego przez Imedion lub jej partnerów handlowych informacji handlowych lub ofert w jakiejkolwiek postaci, w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, o której mowa w ust. 5 i 6 powyżej.

 10. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego rozwiązania umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

III. Prawa i obowiązki Imedion 

 1. Imedion zapewnia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z serwisu w celu udostępnienia informacji o prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

 2. Imedion oświadcza, iż dane Reprezentanta Użytkownika będą przetwarzane przez Imedion jako ich administratora między innymi w celu prawidłowego świadczenia usług własnych. Imedion oświadcza, iż dane Reprezentanta będą przetwarzane zgodnie z zgodnie z RODO. Reprezentant ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. Imedion nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek straty związane z korzystaniem z serwisu , w tym w szczególności wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, zamieszczonych na stronach serwisu. Imedion nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z serwisu wykorzystują treści zawarte w serwisie.

 4. Imedion nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika lub osoby trzecie z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury. Imedion ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ w dowolnym czasie, bez powiadamiania o tym Użytkownika.

 5. Imedion nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów handlowych Imedion, w szczególności za kierowane do Użytkownika informacje handlowe i ich treść, oferty dotyczące nabycia towarów lub usług w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych. Imedion nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów handlowych Imedion polegające również na używaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Imedion wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność jej partnerów handlowych za szkody poniesione przez Użytkowników i osoby trzecie oraz utracone przez nich korzyści. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Imedion wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność jej partnerów handlowych, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Imedion nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika lub osoby trzecie w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Imedion niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela Imedion nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Imedion oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.

 9. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty Imedion związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

IV. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

 3. Imedion nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies”.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta po wprowadzeniu danych Użytkownika w zamieszczonym w serwisie formularzu zgłoszeniowym, w momencie złożenia przez Reprezentanta Użytkownika oświadczenia o znajomości oraz akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody dla Imedion oü oraz jej partnerów handlowych, którym Imedion oü przekazuje na podstawie niniejszej zgody dane podane w procesie rejestracji, na oferowanie towarów lub usług w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych na podane adresy e-mail, jak również na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego oraz z chwilą użycia umieszczonego w serwisie przycisku „dodaj firmę”.

 2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie w formie przewidzianej w punkcie V ust. 1 Regulaminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Imedion może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Imedion w ramach Serwisu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: info@imedion.eu

 2. Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz zawierać:

  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację,

  2. zarzuty Użytkownika,

  3. uzasadnienie reklamacji Użytkownika,

  4. ewentualnie proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 4. Imedion dołoży wszelkich starań, aby Reklamacja została rozpatrzona nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Imedion, wskazując, czy ją uznaje czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw.

 5. Imedion zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://neobiznes.pl/ lub w siedzibie Imedion.

 2. Imedion może w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.   

VIII. Postanowienia dotyczące plików "cookies"

 1. Imedion informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Pliki "cookies" zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki "cookies" są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Pliki "cookies" wykorzystywane są w Serwisie w celu:

  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

 3. Imedion informuje, że:

  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików "cookies" w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików "cookies", bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

  2. ograniczenie stosowania plików "cookies" przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

 4. Pliki "cookies" zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Imedion reklamodawców lub partnerów biznesowych.

 5. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki "cookies" można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Imedion przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w ramach korzystania z Serwisu.

 6. Dostęp do plików "cookies" przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Imedion 

IX Zasady przetwarzania danych osobowych

 1.  Imedion OÜ z siedzibą w Estonii, Narva mnt 150, Tallinn 13619, Reg No 16035710, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:

  1. osób fizycznych (Przedsiębiorców), dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezpłatnych wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża

  2. Użytkowników Zarejestrowanych, w zakresie danych udostępnionych Imedion w Formularzu "Rejestracji", Formularzu "Kontaktowym", Formularzu "Dodaj firmę", Formularzu "Aktualizuj dane firmy", treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z Imedion oraz plików "cookies" powiązanych z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika Zarejestrowanego.

  3. Użytkowników, w zakresie danych udostępnionych Imedion w Formularzu "Kontaktowym", Formularzu "Dodaj firmę", Formularzu "Aktualizuj dane firmy", treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z Imedion oraz plików "cookies" powiązanych z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika.

 2. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:

  1. w celu prowadzenia przez Imedion działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Imedion i Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów UoPWISP, w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy,

  2. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu Imedion w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Imedion w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. w celu realizacji obowiązków prawnych Imedion wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 3. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane:

  1. w celu świadczenia przez Imedion usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. w celu realizacji obowiązków prawnych Imedion wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO

 4. Odbiorcami danych Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w zakresie opublikowanym w Serwisie są użytkownicy serwisów internetowych Imedion. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki "cookies" ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z Imedion.

 5. Dane Przedsiębiorcy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu. W takim przypadku Dane Przedsiębiorcy są przetwarzane przez Imedion bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG - do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych Przedsiębiorcy z Bazy Danych. Ponadto Dane Przedsiębiorcy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Imedion obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 9.

 6. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Imedion obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 9.

 7. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Imedion ma prawo żądania od Imedion dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Imedion: info@imedion.eu

 9. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Imedion ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Imedion przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Imedion stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Imedion są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.